ކަރަންޓް ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އިން ޚާއްޞަ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

ކަރަންޓް ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އިން ޚާއްޞަ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

ކަރަންޓަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ކުޑަކޮށް ޚަރަދުކުޑަކުރުމަށް އެނަރޖީ މިނިސްޓްރީން ބުދަ ދުވަހު ފެށި "އިޓްސް ކޫލް އެޓް 25" ކެމްޕޭނުގައި އެސްޓީއޯ އިން ބައިވެރިވެ ޚާއްޞަ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފިއެވެ. »

ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ޖަޕާން އަތުން ބްރެޒިލް 4-0 އިން މޮޅުވިއިރު ނޭމާ ތާރިހުގެ ތެރެއަށް!

ޖަޕާން އަތުން ބްރެޒިލް 4-0 އިން މޮޅުވިއިރު ނޭމާ ތާރިހުގެ ތެރެއަށް!

- އާޖެންޓީނާ ވަނީ ހޮންކޮންގ އަތުން 7-0 އިން މޮޅުވެފައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ރަހްމަތްތެރި ކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ޖަޕާން ކޮޅަށް... »

އަދުގެ ދުނިޔެ

ޗައިނާ އާއި ވިއެޓްނާމުން ޞުލްހަވެރިވަނީ

ޗައިނާ އާއި ވިއެޓްނާމުން ޞުލްހަވެރިވަނީ

ޗައިނާ އާއި ވިއެޓްނާމުގެ މެދުގައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް މަޝްވަރާކޮށްގެން ޞުލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދުމަށް ދެ ޤައުމުން އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ. »

ދެގައިދީން ފިލިކަން އެނގުނީ ފިލިތާ 24 ގަޑިއިރު ފަހުން- ޕޮލިސް

ދެގައިދީން ފިލިކަން އެނގުނީ ފިލިތާ 24 ގަޑިއިރު ފަހުން- ޕޮލިސް

މާފުށީ ޖަލުގެ ތޭރިތައް ކީހާލައިގެން ފިލި ނުރައްކާތެރި ދެކުށްވެރިންކަމަށްވާ، އިބްރާހީމް ޝަހުމްއާއި،... »

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ރަށްރަށުގައިި ހަރަކާތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ރަށްރަށުގައިި ހަރަކާތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ރަށްރަށުގައިި އިތުރު ހަރަކާތްތައް ހިންގައި ހަރަކާތްތައް އިތުރަށް ފުޅައުކުރުމަށް... »

އެސްއީޒެޑުން ފުރުޞަތު ދޭނީ ރާއްޖޭގަ ނެތް، މުހިންމު ކަންކަމަށް: އިޤްޠިޞާދީ ވަޒީރު

އެސްއީޒެޑުން ފުރުޞަތު ދޭނީ ރާއްޖޭގަ ނެތް، މުހިންމު ކަންކަމަށް: އިޤްޠިޞާދީ ވަޒީރު

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން ސަރަހައްދުތައް ހަވާލުކުރާއިރު ފުރުޞަތު ދޭނީ... »

Code Buy Sell
AUD 16.2138 17.1714
CAD 15.6526 16.9199
EUR 21.6283 22.9562
GBP 24.6800 25.9513
USD 15.0000 15.4200


Current Conditions:
Partly Cloudy, 30 C

Forecast:
Sat - Partly Cloudy. High: 29 Low: 27
Sun - Partly Cloudy. High: 29 Low: 27
Mon - Partly Cloudy. High: 29 Low: 27
Tue - Sunny. High: 28 Low: 26
Wed - Isolated Thunderstorms. High: 28 Low: 26

Full Forecast at Yahoo! Weather

(provided by The Weather Channel)

ރިޕޯޓް

ރައްޔިތުންގެ ޝުޢޫރު: އިންސާނިއްޔަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުން

ރައްޔިތުންގެ ޝުޢޫރު: އިންސާނިއްޔަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުން

ޢަބްދުއްލަޠީފް އިންސާނިއްޔަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަކީ ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް  ކޮންމެ ޖަމާއަތަކަށްވެސް އަދި ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ވެސް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.... »

މުނިފޫހި

ވަގުތު އައުމުން

ވަގުތު އައުމުން

ވަގުތަކީ މެންދަމުގެ ވަގުތުކަމުން ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކިދިމަދިމާލުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ގޮނޑިތަކުގައި މަދުމަދުން މީހުންތިއްބެވެ އެއްބަޔަކު ނިދިފައި ތިބިއިރު އަނެއްބަޔަކު ތިބީ... »

ތިމާވެށި

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފި: އޭއީސީ

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފި: އޭއީސީ

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފިކަމަށް އެއަތޮޅުގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެޓޯލް... »

ދީން

އިސްލާމީ އިޤްޠިޞާދެއް އޮންނަންޖެހެނީ ކީއްވެ؟

އިސްލާމީ އިޤްޠިޞާދެއް އޮންނަންޖެހެނީ ކީއްވެ؟

ޢަބްދުއްލަޠީފް މައުލޫމާތު: އޮންއިސްލާމް އިސްލާމީ އިޤްޠިޞާދެއް އޮތުމުގެ ބޭނުމާއިމެދު ގިނަ ބައަކު ސުވާލު ކުރެއެވެ. ހަމައެއާއިއެކު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އިސްލާމީ އިޤްޠިޞާދަށް... »