ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ގިނަ ބައަކު މާޔޫސްވެއްޖެ: އަނަރާ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ގިނަ ބައަކު މާޔޫސްވެއްޖެ: އަނަރާ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުން ދެމުންގެންދާ އިނާޔަތް ބޮޑު ކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވީނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ވާހަކަތައް ހުރިގޮތުން އެކަން ހަމަނުޖެހޭނެ ކަމަށް ބަލައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ގިނަ ފަރާތްތަކެއް މިހާރު މާޔޫސްވެފައިވާ ކަމަށް... »

ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަމަށް ޑިމާރިއާ ބުނެފި

ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަމަށް ޑިމާރިއާ ބުނެފި

ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަމަށް އެކްލަބަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ނުރައްކާތެރި ވިންގަރ އެންހެލް ޑިމާރިއާ ބުނެފިއެވެ. މިކަން ހާމަކުރީ... »

އަދުގެ ދުނިޔެ

ޣާޒާގައި 2000 މީހުން ޝަހީދުވިއިރު 4500 އުފަންވެއްޖެ

ޣާޒާގައި 2000 މީހުން ޝަހީދުވިއިރު 4500 އުފަންވެއްޖެ

އިޒްރޭލުން ޣާޒާއަށް ދޭންފެށި އުދުވާނީ ހަމަލާތަކުގެ ފުރަތަމަ 29 ދުވަހުގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އިޒްރޭލަށް ޝަހީދުކުރެވުނީ 2000 ވަރަކަށް... »

ބަޔަކު ނުރުހުނަސް ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމްކުރާނެ- ހޯމްމިނިސްޓްރީ

ބަޔަކު ނުރުހުނަސް ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމްކުރާނެ- ހޯމްމިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމް ކުރާތީ ރާއްޖެއާއި، ދުނިޔޭގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން... »

ޓީޗަރުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ: މުބީން

ޓީޗަރުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ: މުބީން

ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޓީޗަރުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ... »

އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ބާރު އޮތްނަމަ މިހާރު ހދ. އަތޮޅުގަ ރިޒޯޓުތައް އޮޮޕަރޭޓްކުރާނެ: ޝަހުދީ

އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ބާރު އޮތްނަމަ މިހާރު ހދ. އަތޮޅުގަ ރިޒޯޓުތައް އޮޮޕަރޭޓްކުރާނެ: ޝަހުދީ

ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބެންޖެހޭ ޤާނޫނީ ބާރުތައް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ސަރުކާރުން... »

Code Buy Sell
AUD 16.2138 17.1714
CAD 15.6526 16.9199
EUR 21.6283 22.9562
GBP 24.6800 25.9513
USD 15.0000 15.4200


Current Conditions:
Mostly Cloudy, 28 C

Forecast:
Sat - AM Thunderstorms. High: 28 Low: 27
Sun - AM Thunderstorms. High: 28 Low: 26
Mon - Partly Cloudy. High: 28 Low: 26
Tue - Partly Cloudy. High: 27 Low: 26
Wed - Partly Cloudy. High: 27 Low: 26

Full Forecast at Yahoo! Weather

(provided by The Weather Channel)

ރިޕޯޓް

ރައްޔިތުންގެ ޝުޢޫރު: ޓެކްސް ނެގުން ކަސްތޮޅުން ނައްޓުވައިލުން

ރައްޔިތުންގެ ޝުޢޫރު: ޓެކްސް ނެގުން ކަސްތޮޅުން ނައްޓުވައިލުން

ޓެކްސް ދެއްކުމަކީ ކުރާ ހިތުން ކުރާ ކަމެއްކަމަށް އެއްބަސްވާނީ ދުނިޔެއަށް ބެލި ނަމަވެސް ޓެކްސް ދައްކާމީހުންގެ ތެރެއިން ކިތައް... »

މުނިފޫހި

ވޭނީ އަސަރު

ވޭނީ އަސަރު

''ދަރިފުޅާ... ކީކޭތަ މިހާރު ކުއްލިއަކަށް ތިޔަ ކިޔަނީ ކުއްލިއަކަށް ކިހިނެއްވީތަ؟!'' ޒަރާނާ ނާހީ އަތުލަފިކޮށްގެން ގެންގޮސް ސޯފާގައި ބައިންދަން... »

ތިމާވެށި

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފި: އޭއީސީ

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފި: އޭއީސީ

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފިކަމަށް އެއަތޮޅުގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެޓޯލް... »

ދީން

އިސްލާމީ ޝަރީއަތަށް ފާޑު ކިޔަނީ ޝަރީޢާ ނޭނގޭތީ: ސައުދީ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރ

އިސްލާމީ ޝަރީއަތަށް ފާޑު ކިޔަނީ ޝަރީޢާ ނޭނގޭތީ: ސައުދީ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރ

ސައުދިއަަރަބިޔާގައި އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ޤާއިމު ކުރަމުން ގެންދާތީ ބައެއް ޖަމާއަތްތަކުން އެކަމަށް ފާޑު ކިޔަމުންގެންދާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެމީހުން... »