ޓެރަރިޒަމާ ރާއްޖެ ރައީސް ނަޝީދު ގުޅުވަނީ ބޭރު މީހުން އަތުން ފައިސާ ހޯއްދަވަން: ހޯމް މިނިސްޓަރ

ޓެރަރިޒަމާ ރާއްޖެ ރައީސް ނަޝީދު ގުޅުވަނީ ބޭރު މީހުން އަތުން ފައިސާ ހޯއްދަވަން: ހޯމް މިނިސްޓަރ

ރާއްޖޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ސިޔާސަތުތަކުގެ މީހުން އެބަތިބިކަމަށް ވިދާޅުވެ ރާއްޖެއާއި ޓެރަރިޒަމާއި ގުޅުވައިގެން ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅުތައް ދައްކަވަމުން ގެންދަވަނީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ހޯއްދެވުމުގެ ބޭނުން... »

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް
ކުޅިވަރު

ޒޯން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ޓީމް ކުޅުދުއްފުށި ފުރަތަމަ މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ޒޯން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް:  ޓީމް ކުޅުދުއްފުށި ފުރަތަމަ މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ހަތަރު ވަނަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް 3 ޕޮއިންޓާއެކު ކުޅުދުއްފުށީޓީމުންފެށުންރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯންސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަދުހަވީރުކުޅުނުމިމެޗްކުޅުދުއްފުށީޓީމުންކާމިޔާބުކުރީހަނިމާދޫސާއްބައެކުވެރިކްލަބާ ވާދަކޮށް 2-0 އިންނެވެ. މިމެޗްގެމޮޅުކުޅުންތެރިޔަކަށްހޮވިފައިވަނީކުޅުދުއްފުށީޓީމްގެޖ.ނަމްބަރ 12 ޢަލީރިޒާއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމްގެ ގޯލްތައް ޖަހާފައިވަނީ ޖ.ނަމްބަރ... »

ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ސްއަރޭޒްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބާސެލޯނާއަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގް ކާމިޔާބު ކުރެވިދާނެ– މެސީ

ސްއަރޭޒްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބާސެލޯނާއަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގް ކާމިޔާބު ކުރެވިދާނެ– މެސީ

މިސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާއަށް ސޮއި ކުރި އުރުގުއޭގެ ނުރައްކާތެރި ފޯވާޑް ލުއިސް ސްއަރޭޒްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގް ކާމިޔާބު ކުރެވިދާނެކަމަށް... »

އަދުގެ ދުނިޔެ

ހައްޖުގެ ވަގުތުތަކަކީ ހަމައެކަނި ﷲއަށް ޚާލިޞް ކުރަންޖެހޭނެ ވަގުތުތަކެއް: އިމާމް ސުދައިސް

ހައްޖުގެ ވަގުތުތަކަކީ ހަމައެކަނި ﷲއަށް ޚާލިޞް ކުރަންޖެހޭނެ ވަގުތުތަކެއް: އިމާމް ސުދައިސް

ޢަބްދުއްލަޠީފް ހައްޖުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުތަކަކީ ހަމައެކަނި ﷲއަށް ޚާލިޞްކުރަންޖެހޭނެ ވަގުތުތަކެއްކަމަށާއި ހައްޖުގެ ވަގުތުތަކުގައި ދުނިޔޭގެ ކަންކަމަށް ފިކުރުކޮށް ބަހުސްކުރުން ފަދަ... »

ރަށުތެރެ ހަލަބޮލިވުމުން ހިތްހަމަޖެހި އުފާ ފައުޅުކުރާ ބައަކު ތިބުމަކީ ހިތާމަވެރިކަމެއް: ސީޕީ

ރަށުތެރެ ހަލަބޮލިވުމުން ހިތްހަމަޖެހި އުފާ ފައުޅުކުރާ ބައަކު ތިބުމަކީ ހިތާމަވެރިކަމެއް: ސީޕީ

ރަށުތެރެ ހަލަބޮލިވުމުން ހިތްހަމަޖެހި އެކަމާ އުފާ ފައުޅުކުރާ ބައަކު ތިބުމަކީ ހިތާމަވެރިކަމެއް... »

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އަޅައިލުން އިތުރުކުރުމަށް ޤާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އަޅައިލުން އިތުރުކުރުމަށް ޤާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އަޅައިލުން އިތުރުކޮށް އެކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް... »

ގައުމުގެ އަގުވެއްޓޭގޮތައް ވާހަކަދެއްކެވުމުން ނަޝީދަށް ދޭ އިނާޔަތް ކަނޑާލަނީ

ގައުމުގެ އަގުވެއްޓޭގޮތައް ވާހަކަދެއްކެވުމުން ނަޝީދަށް ދޭ އިނާޔަތް ކަނޑާލަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ... »

Code Buy Sell
AUD 16.2138 17.1714
CAD 15.6526 16.9199
EUR 21.6283 22.9562
GBP 24.6800 25.9513
USD 15.0000 15.4200


Current Conditions:
Light Rain Shower, 27 C

Forecast:
Thu - Scattered Thunderstorms. High: 28 Low: 27
Fri - Thunderstorms. High: 28 Low: 27
Sat - Thunderstorms. High: 28 Low: 27
Sun - Isolated Thunderstorms. High: 28 Low: 27
Mon - Scattered Thunderstorms. High: 28 Low: 27

Full Forecast at Yahoo! Weather

(provided by The Weather Channel)

ރިޕޯޓް

ދެ ޤައުމުގެ ސަމާލުކަން ބްރިޖަށް

ދެ ޤައުމުގެ ސަމާލުކަން ބްރިޖަށް

ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެއިންވެސް އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް މިހާރު ދީފައިވަނީ މާލެއާއިި ހުޅުލެ ގުޅައިލަދޭ ބްރިޖަށް ކަމަށް ބެލުމުގެ... »

މުނިފޫހި

ވަގުތު އައުމުން

ވަގުތު އައުމުން

ވަގުތަކީ މެންދަމުގެ ވަގުތުކަމުން ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކިދިމަދިމާލުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ގޮނޑިތަކުގައި މަދުމަދުން މީހުންތިއްބެވެ އެއްބަޔަކު ނިދިފައި ތިބިއިރު އަނެއްބަޔަކު ތިބީ... »

ތިމާވެށި

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފި: އޭއީސީ

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފި: އޭއީސީ

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފިކަމަށް އެއަތޮޅުގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެޓޯލް... »

ދީން

އިސްލާމީ އިޤްޠިޞާދެއް އޮންނަންޖެހެނީ ކީއްވެ؟

އިސްލާމީ އިޤްޠިޞާދެއް އޮންނަންޖެހެނީ ކީއްވެ؟

ޢަބްދުއްލަޠީފް މައުލޫމާތު: އޮންއިސްލާމް އިސްލާމީ އިޤްޠިޞާދެއް އޮތުމުގެ ބޭނުމާއިމެދު ގިނަ ބައަކު ސުވާލު ކުރެއެވެ. ހަމައެއާއިއެކު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އިސްލާމީ އިޤްޠިޞާދަށް... »