ދިވެހި ފުލުހުންނަށް އެންމެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް ޤާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި

ދިވެހި ފުލުހުންނަށް އެންމެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް ޤާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި

ދުނިޔޭހެ ފެންވަރުގައި ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ އެންމެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެދިވަދައިގެންފިއެވެ. »

ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމުން ޖެރާޑް ރިޓަޔަރ ކޮށްފި

އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމުން ޖެރާޑް ރިޓަޔަރ ކޮށްފި

އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން ކުރަމުން އަންނަ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ސްޓީވެން ޖެރާޑް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލިކަން... »

އަދުގެ ދުނިޔެ

ހިސޯރުކުރުން ދޫކޮށްނުލާނަމަ ޞުލްޙަވުމެއް ނެތް: ހަމާސް

ހިސޯރުކުރުން ދޫކޮށްނުލާނަމަ ޞުލްޙަވުމެއް ނެތް: ހަމާސް

އިޒްރޭލުން ޣާޒާ ހިސޯރުކޮށްގެން ތިބޭތާ 8 އަހަރުވުމަށް ނިމުމެއްގެނެސް ހިސޯރުކުރުން ދޫކޮށްނުލާނަމަ އިޒްރޭލާއިއެކު ސުލްހަވުމެއް ނެތް ކަމަށް ހަމާސް... »

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިސްތިޖާރީގައި އިސްކަން ދޭނީ ޢަމަލީ ބައަކަށް ހެދުމަށް: ހޯމް މިނިސްޓަރ

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިސްތިޖާރީގައި އިސްކަން ދޭނީ ޢަމަލީ ބައަކަށް ހެދުމަށް: ހޯމް މިނިސްޓަރ

ފުލުހެއްގެ ޤާބިލްކަން ބިނާވެފައި އޮންނަނީ، ޢަމަލީގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ފުލުހުންގެ މީހާއަށް... »

ކޯޓުތަކުގެ ދައުރު މުއައްސަސާތަކަށް ނުދެވޭނެ:. އިލްހާމް

ކޯޓުތަކުގެ ދައުރު މުއައްސަސާތަކަށް ނުދެވޭނެ:. އިލްހާމް

ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު އަދާކުރަންޖެހޭނީ ކޯޓުތަކުން ކަމަށާއި ކޯޓުތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ... »

އިދާރާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާތީ ރައްޔިތުނންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުން މިހާރު ވަރަށް ފަސޭހަ: އާދަމް އާޒިމް

އިދާރާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާތީ ރައްޔިތުނންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުން މިހާރު ވަރަށް ފަސޭހަ: އާދަމް އާޒިމް

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތައް ގުޅުގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫހުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާތީ... »

Code Buy Sell
AUD 16.2138 17.1714
CAD 15.6526 16.9199
EUR 21.6283 22.9562
GBP 24.6800 25.9513
USD 15.0000 15.4200


Current Conditions:
Mostly Cloudy, 30 C

Forecast:
Fri - Scattered Thunderstorms. High: 28 Low: 27
Sat - Thunderstorms. High: 28 Low: 26
Sun - Scattered Thunderstorms. High: 28 Low: 27
Mon - Scattered Thunderstorms. High: 28 Low: 27
Tue - Scattered Thunderstorms. High: 28 Low: 27

Full Forecast at Yahoo! Weather

(provided by The Weather Channel)

ރިޕޯޓް

މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގެ ލީޑަރުން އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކަށް ހޭދަކުރަނީ

މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގެ ލީޑަރުން އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކަށް ހޭދަކުރަނީ

ޣާޒާއަށް ޔަހޫދީން އަރައިގަނެ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންތައް ޝަހީދު ކުރަމުން ގެންދަނީ މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި ވާގިވެރި ކަމާއިއެކު ކަމުގައި... »

މުނިފޫހި

ވޭނީ އަސަރު

ވޭނީ އަސަރު

''ދަރިފުޅާ... ކީކޭތަ މިހާރު ކުއްލިއަކަށް ތިޔަ ކިޔަނީ ކުއްލިއަކަށް ކިހިނެއްވީތަ؟!'' ޒަރާނާ ނާހީ އަތުލަފިކޮށްގެން ގެންގޮސް ސޯފާގައި ބައިންދަން... »

ތިމާވެށި

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފި: އޭއީސީ

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފި: އޭއީސީ

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފިކަމަށް އެއަތޮޅުގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެޓޯލް... »

ދީން

އިސްލާމީ ޝަރީއަތަށް ފާޑު ކިޔަނީ ޝަރީޢާ ނޭނގޭތީ: ސައުދީ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރ

އިސްލާމީ ޝަރީއަތަށް ފާޑު ކިޔަނީ ޝަރީޢާ ނޭނގޭތީ: ސައުދީ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރ

ސައުދިއަަރަބިޔާގައި އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ޤާއިމު ކުރަމުން ގެންދާތީ ބައެއް ޖަމާއަތްތަކުން އެކަމަށް ފާޑު ކިޔަމުންގެންދާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެމީހުން... »