ތިނަދޫގައި ހުޅުޖެހި މީހުންގެ މައްސަލަ އަލުން ކޯޓަށް ވައްދާނަން- ޕީޖީ

ތިނަދޫގައި ހުޅުޖެހި މީހުންގެ މައްސަލަ އަލުން ކޯޓަށް ވައްދާނަން- ޕީޖީ

8 ފެބްރުއަރީ 2012 ގައި ގދ. ތިނަދޫގައި ހުރި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ހުޅުޖެހި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 89 މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާ އަލުން ކޯޓަށް ވައްދާނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)... »

ކުޅިވަރު

ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން ހިޔަލީއަށް ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމް ލިބިއްޖެ

ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން ހިޔަލީއަށް ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމް ލިބިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު ހިންގުމާއި ކުޅިވަރަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން، ކްލަބު ވެލެންސިޔާގެ އެއްފައުންޑަރ ހިޔަލީ މުހައްމަދު ރަޝީދަށް ޝަރަފްވެރިކަމުގެ... »

ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ޕީޑީއާރުއެމްގެ ކޮންޓްރެކްޓް ދަގަނޑޭ އާކޮށްފި

ޕީޑީއާރުއެމްގެ ކޮންޓްރެކްޓް ދަގަނޑޭ އާކޮށްފި

މެލޭޝިޔާގެ ޕީޑީއާރުއެމްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރާއްޖޭ ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާޤް (ދަގަނޑޭ) އެކްލަބުގައި ކުރިއަށް އޮތް... »

އަދުގެ ދުނިޔެ

އަޤްޞާގެ ހިމާޔަތުގާ މުސްލިމުން ނުކުތުމަށް ގޮވައިލުން އިތުރުވަނީ

އަޤްޞާގެ ހިމާޔަތުގާ މުސްލިމުން ނުކުތުމަށް ގޮވައިލުން އިތުރުވަނީ

ޢަބްދުއްލަޠީފް މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ޙަރަމްފުޅު، އަދި މުސްލިމުންގެ 3 ވަނައަށް އެންމެ މުހިންމު ބިނާކަމަށްވާ މަސްޖިދުލްއަޤްޞާގެ ހިމާޔަތުގައި މުސްލިމުން ނުކުމެ... »

ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ގައުމުގަ އޮތް ނާމާންކަން އަމާންކަމަށް ބަދަލުކުރީ މިސަރުކާރުން- ހޯމްމިނިސްޓްރީ

ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ގައުމުގަ އޮތް ނާމާންކަން އަމާންކަމަށް ބަދަލުކުރީ މިސަރުކާރުން- ހޯމްމިނިސްޓްރީ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ދިވެހި ގައުމުގެ ކަންކަން ބޮއްސުންލައިގެން... »

ރައްޔިތުން ކަތިލާ މީހުންނަށް މިސަރުކާރުގެ ރަހުމެއް ނޯންނާނެ- ރައީސް

ރައްޔިތުން ކަތިލާ މީހުންނަށް މިސަރުކާރުގެ ރަހުމެއް ނޯންނާނެ- ރައީސް

އެއްވެސް ރަހުމެއް ނެތި ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަތިލާ މީހުންނާ ދޭތެރޭ މި... »

މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ދަމަހައްޓަން ޖޭޕީ އިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ: އަބްދުﷲ ރިޔާޟް

މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ދަމަހައްޓަން ޖޭޕީ އިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ: އަބްދުﷲ ރިޔާޟް

ދިވެހި ދައުލަތުން އުފައްދާފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ބާރުވެރި ކުރުވައި ދަމަހައްޓަން ޖުމްހޫރީ... »

Code Buy Sell
AUD 16.2138 17.1714
CAD 15.6526 16.9199
EUR 21.6283 22.9562
GBP 24.6800 25.9513
USD 15.0000 15.4200


Current Conditions:
Light Rain, 26 C

Forecast:
Sun - Thunderstorms. High: 29 Low: 27
Mon - PM Thunderstorms. High: 29 Low: 26
Tue - Scattered Thunderstorms. High: 28 Low: 26
Wed - Thunderstorms. High: 28 Low: 26
Thu - Thunderstorms. High: 28 Low: 26

Full Forecast at Yahoo! Weather

(provided by The Weather Channel)

ރިޕޯޓް

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ހުންނަ ތަކެތި ޗެކް ކޮށްދޭނެ ފަރާތަކަށް ބޭނުންވެފައި

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ހުންނަ ތަކެތި ޗެކް ކޮށްދޭނެ ފަރާތަކަށް ބޭނުންވެފައި

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ޢާންމުކޮށް ވިއްކަން ހުންނަ ކާބޯތަކެތި ޗެކުކޮށްދޭނެ ފަރާތަކަށް ބޭނުންވެފައިވާކަމަށް ގިނަބައަކު ބުނެއެވެ. »

މުނިފޫހި

ވަގުތު އައުމުން

ވަގުތު އައުމުން

ވަގުތަކީ މެންދަމުގެ ވަގުތުކަމުން ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކިދިމަދިމާލުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ގޮނޑިތަކުގައި މަދުމަދުން މީހުންތިއްބެވެ އެއްބަޔަކު ނިދިފައި ތިބިއިރު އަނެއްބަޔަކު ތިބީ... »

ތިމާވެށި

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފި: އޭއީސީ

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފި: އޭއީސީ

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފިކަމަށް އެއަތޮޅުގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެޓޯލް... »

ދީން

އިސްލާމީ އިޤްޠިޞާދެއް އޮންނަންޖެހެނީ ކީއްވެ؟

އިސްލާމީ އިޤްޠިޞާދެއް އޮންނަންޖެހެނީ ކީއްވެ؟

ޢަބްދުއްލަޠީފް މައުލޫމާތު: އޮންއިސްލާމް އިސްލާމީ އިޤްޠިޞާދެއް އޮތުމުގެ ބޭނުމާއިމެދު ގިނަ ބައަކު ސުވާލު ކުރެއެވެ. ހަމައެއާއިއެކު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އިސްލާމީ އިޤްޠިޞާދަށް... »