ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ އެންމެން ބޭރުކުރާނަން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ އެންމެން ބޭރުކުރާނަން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަން ތިބި އެންމެން ހޯދައި ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ ކާރނަލް (ރިޓަޔަރޑް) މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. »

ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ބާސެލޯނާފަދަ ކްލަބެއް މެސީއަކަށް ނުލިބޭނެ – އިނިއެސްޓާ

ބާސެލޯނާފަދަ ކްލަބެއް މެސީއަކަށް ނުލިބޭނެ – އިނިއެސްޓާ

ބާސެލޯނާފަދަ އެހެން ކްލަބެއް ލިއޮނަލް މެސީއަށް ކުޅެން ނުލިބޭނެކަމަށް އެކްލަބުގެ ސްޕެއިން މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރޭސް އިނިއެސްޓާ ބުނެފިއެވެ. އިނިއެސްޓާ މިހެން... »

ރާއްޖެއިން މަސައްކަތްކުރީ ދޭންޖެހޭ ބަދަލު ކުޑަކުރަން: ރައީސް

ރާއްޖެއިން މަސައްކަތްކުރީ ދޭންޖެހޭ ބަދަލު ކުޑަކުރަން: ރައީސް

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު އިންޑިއާގެ... »

އަންބާރާއިން މީހުން ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށައެޅިފައެއްނެތް- އެޗްއާރްސީއެމް

އަންބާރާއިން މީހުން ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށައެޅިފައެއްނެތް- އެޗްއާރްސީއެމް

އަންބާރާގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ޕާޓީކުރަން ތިބި މީހުން ހައްޔަރުކުރި އިރު އެއްވެސް އަނިޔާވެރި... »

ޓެކްސް ނުދައްކާ ފަރާތްތައް ހޯދައި ފައިސާ އަތުލުމުގެ މަސައްކަތް ފުޅާކުރަންޖެހިފައި

ޓެކްސް ނުދައްކާ ފަރާތްތައް ހޯދައި ފައިސާ އަތުލުމުގެ މަސައްކަތް ފުޅާކުރަންޖެހިފައި

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ނުދައްކާ ފަރާތްތައް ހޯދައި އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން... »

Code Buy Sell
AUD 16.2138 17.1714
CAD 15.6526 16.9199
EUR 21.6283 22.9562
GBP 24.6800 25.9513
USD 15.0000 15.4200


Current Conditions:
Mostly Cloudy, 31 C

Forecast:
Fri - Scattered Thunderstorms. High: 29 Low: 27
Sat - Partly Cloudy. High: 29 Low: 27
Sun - Isolated Thunderstorms. High: 28 Low: 27
Mon - Scattered Thunderstorms. High: 28 Low: 27
Tue - Scattered Thunderstorms. High: 28 Low: 27

Full Forecast at Yahoo! Weather

(provided by The Weather Channel)

ރިޕޯޓް

މަސްތުވާތަކެތިން ސަލާމަތްވުމަށް އެންމެންގެ އެހީބޭނުން

މަސްތުވާތަކެތިން ސަލާމަތްވުމަށް އެންމެންގެ އެހީބޭނުން

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ސަލާމަތް ވުމަށް އެންމެންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ބޭނުންވެއެވެ. މިގޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބައެއް ކަންކަން ހުއްޓޭނީ ރައްޔިތުން... »

މުނިފޫހި

ވޭނީ އަސަރު

ވޭނީ އަސަރު

''ދަރިފުޅާ... ކީކޭތަ މިހާރު ކުއްލިއަކަށް ތިޔަ ކިޔަނީ ކުއްލިއަކަށް ކިހިނެއްވީތަ؟!'' ޒަރާނާ ނާހީ އަތުލަފިކޮށްގެން ގެންގޮސް ސޯފާގައި ބައިންދަން... »

ތިމާވެށި

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފި: އޭއީސީ

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފި: އޭއީސީ

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅުގެ ތިންފަރެއްގެ މުރަކަ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާންފަށައިފިކަމަށް އެއަތޮޅުގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެޓޯލް... »